Ta strona używa plików cookie!
close

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data dodania: 26 listopada 2015 r.

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

Postępowanie w sprawie skarg:


 W KPP w Oławie interesantów przyjmują:

- Komendant Powiatowy Policji w Oławie (we wtorki od 15:30 – 17:00)

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oławie (w zastępstwie)

- Komendant Komisariatu w Jelczu-Laskowicach –   (we wtorki od 15:30 – 17:00)

- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach (w zastępstwie)

Adres poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji oławskiej:

e-mail: skargi@olawa.wr.policja.gov.plSkargi składać można osobiście lub listownie muszą być podpisane i zawierać adres osoby składającej skargę . Złożenie skargi drogą elektroniczną wymaga podania danych personalnych oraz adresu do korespondencji skarżącego. W niektórych przypadkach osoby , które złożą skargi tą drogą poproszone będą o osobistą rozmowę z funkcjonariuszami rozpatrującymi skargi, bądź potwierdzenie jej podpisem.

W przypadku skarg telefonicznych informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się lub przysłania skargi w formie pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności skargowe.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego. W myśl tych przepisów skargi wyjaśniane są nie później niż w ciągu miesiąca, bądź 14 dni (dot. parlamentarzystów i radnych).

Ponadto osoby składające skargi przyjmowane są przez:

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) we wtorki w godzinach od 14.00 do 17.00. Ponadto w imieniu Komendanta Wojewódzkiego interesanci w sprawach skargowych są przyjmowani przez: Naczelnika lub Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze – do piątku włącznie – od 9.00 do 15.00.

Adres poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji dolnośląskiej:


e-mail: skargi.kwp@dolnoslaska.policja.gov.pl